Den (28/07) Annonserte GitHub at som en del av Code Scanning tjenesten de leverer at de nå har kommet med 15 nye integrasjoner med åpne kildekode rammeverk som dekker rammeverk som Ruby, PHP, Switch, Terraform, PowerShell og Kubernetes YAML.

Code Scanning funksjonen ble lansert i 2020 som er tilgjengelig for alle offentelige repositories samt for Private repositories (Krever GitHub Advanced) men gjør at man kan se igjennom kildekoden etter sårbarheter.

Hvordan sette opp Code Scanning

Code Scanning kan aktiveres ved å gå inn på et Repository –> Security –> Overview –> Code Scanning

Code Scannning

Deretter må man velge basert på hvilken rammeverk man benytter. Man kan benytte seg av de innebydge arbeidsflyten som er egen basert på definert rammeverk eller man kan bruke CodeQL Analysis

GitHub Actions med CodeScanning med Terraform

Med et eksempel her, skal vi vise hvordan man kan bruke Code Scanning sammen med tfsec for å scanne et Github repository som inneholder Terraform kode for å se etter ikke-sikker konfigurasjon. Code Scanning benytter GitHub Actions, hvor tjenesten vil via en Ubuntu-Worker laste ned innholdet i GitHub repositoriet. Som et eksempel her har vi laget følgende.

 • Fork innholdet i repositoriet her –> https://github.com/snyk/terraform-goof

 • Gå inn på Security –> Overview –> Code Scanning –> Velg tfsec fra listen klikk Setup this workflow. TFSEC Dette vil da lage en Github Actions Workflow i ditt repository som vil kjøres hver gang ny kode sjekkes inn. Konfigurasjon vil du kunne se under ./guthub/workflows mappen. Du kan se et eksempel på det her –> (https://github.com/trusselsky/terraform-goof)

 • Om du vil sette opp workflow direkte fra lokale IDE og pushe konfigurasjon via Git kan du bruke følgende template.

name: tfsec

on:
 push:
  branches: [ master ]
 pull_request:
  branches: [ master ] 
 schedule:
  - cron: '15 13 * * 5'

jobs:
 tfsec:
  name: Run tfsec sarif report
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   actions: read
   contents: read
   security-events: write

  steps:
   - name: Clone repo
    uses: actions/checkout@v2

   - name: Run tfsec
    uses: tfsec/tfsec-sarif-action@9a83b5c3524f825c020e356335855741fd02745f
    with:
     sarif_file: tfsec.sarif     

   - name: Upload SARIF file
    uses: github/codeql-action/upload-sarif@v1
    with:
     # Path to SARIF file relative to the root of the repository
     sarif_file: tfsec.sarif 

NB: Tfsec har en del innebygget sjekker mot ulike providere i Terraform, mer informasjon kan finnes her (https://tfsec.dev/docs/installation/)

Når flyten er implementert vil den gå igjennom kildekoden å laste opp eventuelle resultat inn i en SARIF fil. Github vil lese innholdet i den genererte SARIF filen for å vise alarmer som kommer frem. Du kan se resultatet under Security –> Code Scanning Alerts

CodeScanning